صورت وضعیت

صورت وضعیت چیست؟   یکی از اقدامات بسیار مهم در حین انجام پروژه، تهیه صورت وضعیت به صورت منظم توسط پیمانکار است. هدف پیمانکار از تهیه صورت وضعیت، ارائه گزارش مالی از عملیات اجرایی پروژه طبق قرارداد فی ما بین و نتیجتا درخواست واریز مبلغ در وجه پیمانکار است. پس تهیه و تنظیم صورت وضعیت…